Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Anh (Chinese English Dictionary)
玫瑰


hep; rose
【医】 Rhodnius prolixus; rosa; Rosa rugosa Thunb.; rose
相关词组:
玫瑰花坛
玫瑰香水
玫瑰油
玫瑰园


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.