Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
along
along
[ə'lɔη]
phó từ
tiến lên; về phía trước
the policeman told the crowd to move along
người cảnh sát bảo đám đông di chuyển lên
come along or we'll be late
đi đi, nếu không thì chúng ta muộn mất
cùng với ai hoặc cái gì
come to the party and bring some friends along
hãy đến dự liên hoan và rủ thêm mấy người bạn cùng đi
he took his dog along (with him) to work
anh ta dắt con chó đi theo (với anh ta) đến nơi làm việc
I'll be along in a few minutes
vài phút nữa tôi sẽ đi theo
along with something
cùng với cái gì
tobacco is taxed in most countries, along with alcohol
thuốc lá cùng với rượu đều bị đánh thuế ở hầu hết các nước
how are you getting along?
thế nào dạo này công việc làm ăn của anh tiến tới ra sao?
I knew it all along
tôi biết câu chuyện đó ngay từ đầu; tôi biết suốt từ đầu đến đuôi câu chuyện đó
giới từ
từ một đầu đến (hay hướng tới) đầu kia của (cái gì); dọc theo
to walk along the road
đi dọc theo con đường
along the river
dọc theo con sông
to go along the corridor
đi dọc theo hành lang
flowers grow along the side of the wall
hoa mọc dọc theo bờ tường
you can picnic along the river bank
anh có thể đi picnic dọc theo bờ sông


/ə'lɔɳ/

phó từ
theo chiều dài, suốt theo
to lie along nằm dài ra
tiến lên, về phía trước
come along đi nào, đi lên, tiến lên đi
how are you getting along? thế nào dạo này công việc làm ăn của anh tiến tới ra sao?
all along suốt, suốt từ đầu đến đuôi; ngay từ đầu
I knew it all along tôi biết câu chuyện đó ngay từ đầu; tôi biết suốt từ đầu đến đuôi câu chuyện đó ![all] along of
(thông tục) vì, do bởi
it happened all along of your carelessness câu chuyện xảy ra là do sự thiếu thận trọng của anh !along with
theo cùng với, song song với
come along with me hãy đi với tôi !right along
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) luôn luôn, bao giờ cũng

giới từ
dọc theo, theo
to walk along the road đi dọc theo con đường
along the river dọc theo con sông

Related search result for "along"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.