Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
obsequious
obsequious
[əb'si:kwiəs]
tính từ
khúm núm, quị lụy, xun xoe
(từ cổ,nghĩa cổ) vâng lời, dễ bảo
A worker who is obsequious to the boss
Một công nhân xun xoe với ông chủ


/əb'si:kwiəs/

tính từ
khúm núm, xun xoe
(từ cổ,nghĩa cổ) vâng lời, dễ bảo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "obsequious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.