Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Hàn (English Korean Dictionary)
MexicoMexico
n, 멕시코(공화국)(북미 남부의 공화국; 수도 Mexico City)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.