Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
baked potato


noun
potato that has been cooked by baking it in an oven
Hypernyms:
potato, white potato, Irish potato, murphy, spud, tater
Hyponyms:
jacket potato


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.