Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
conventionally
phó từ
theo thói thường, như vẫn quy ướcconventionally
[kən'ven∫ənəli]
phó từ
theo thói thường, như vẫn quy ước
this hotel is conventionally designed
khách sạn này được thiết kế như bao khách sạn khác (giống về cấu trúc chẳng hạn)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.