Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
costus oil


noun
a yellow volatile essential oil obtained from costusroot;
used in perfumes
Hypernyms:
essential oil, volatile oil


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.