Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Hàn (Vietnamese Korean Dictionary)
dịch


danh từ,động từ
번역(하다)(phiên dịch về văn bản,giấy tờ từ tiếng nước này sang tiếng nước kia)
    시를 외국어로 번역하는 일은 쉽지 않다 :dịch thơ ra tiếng nước ngoài là một việc chẳng dễ dàng,
통역(하다)(thông dịch trực tiếp bằng lời nói giữa hai ngôn ngữ)
    통역으로 근무하다 :làm công việc thông dịch
danh từ
{液}액체. 액(dịch thể,dạng chất lỏng)
    혈액 :huyết dịch
động từ
옮기다
    의자를 구석으로 옮기다 :dịch cái ghế vào trong góc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.