Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt Anh (English - Vietnamese English | Dictionary)
fruitless


/'fru:tlis/

tính từ
không ra quả, không có quả
không có kết quả, thất bại; vô ích
    fruitless efforts những cố gắng vô ích

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fruitless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.