hello
/hə'lou/ (halloa)
/hə'lou/ (hello)
/'he'lou/
thán từ
chào anh Idioms:
, chào chị

này, này
ô này (tỏ ý ngạc nhiên)
danh từ
tiếng chào
tiếng gọi "này, này" Idioms:

tiếng kêu ô này " (tỏ ý ngạc nhiên)
nội động từ
chào
gọi "này, này"
kêu "ô này" (tỏ ý ngạc nhiên)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hello"

Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Từ điển emoticons | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2011 VNDIC.net, all rights reserved.
http://vndic.net | http://vdict.co