Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Sambucus ebulus


noun
dwarf herbaceous elder of Europe having pink flowers and a nauseous odor
Syn:
dwarf elder, danewort
Hypernyms:
elder, elderberry bush
Member Holonyms:
Sambucus, genus Sambucus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.