Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
baddie


noun
the principal bad character in a film or work of fiction
Syn:
villain
Usage Domain:
slang
Hypernyms:
character, role, theatrical role, part, persona


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.