Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
bus terminalnoun
a terminal that serves bus passengers
Syn:
bus depot, bus station, coach station
Hypernyms:
terminal, terminus, depot


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.