Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kermes oak
kermes+oak
['kə:mizouk]
danh từ
(thực vật học) cây sồi kemet ở Nam âu và Bắc phi ((thường) có sâu kemet))


/'kə:mizouk/

danh từ
(thực vật học) cây sồi kemet (ở Nam âu và Bắc phi; thường có sâu kemet)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.