Chuyển bộ gõ


Từ điển Máy Tính - Foldoc Dictionary
maggotboxmaggotbox

(abuse)   /mag'*t-boks/ An even more derogatory term than Macintrash.

[Jargon File]

Last updated: 1995-01-25
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.