Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
methaqualone


noun
sedative-hypnotic drug (trade name Quaalude) that is a drug of abuse
Syn:
Quaalude
Usage Domain:
trade name (for: Quaalude)
Hypernyms:
sedative-hypnotic, sedative-hypnotic drug


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.