Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nằm bếp


[nằm bếp]
xem ở cữ(địa phương) Be confined, be in childbed, lie in
Nằm bếp mất một tháng To be confined for a month


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.