Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
one-spot


noun
a domino or die whose upward face shows one pip
Hypernyms:
domino, die, dice


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.