Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
ornithischian dinosaur


noun
herbivorous dinosaur with a pelvis like that of a bird
Syn:
ornithischian
Hypernyms:
dinosaur
Hyponyms:
pisanosaur, pisanosaurus, staurikosaur, staurikosaurus, armored dinosaur,
bone-headed dinosaur, ceratopsian, horned dinosaur, ornithopod, ornithopod dinosaur, hadrosaur,
hadrosaurus, duck-billed dinosaur
Member Holonyms:
Ornithischia, order Ornithischia


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.