Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
penis envy


noun
(psychoanalysis) a female's presumed envy of the male's penis;
said to explain femininity
Topics:
psychoanalysis, analysis, depth psychology
Hypernyms:
envy, enviousness


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.