Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt (English - Vietnamese Dictionary)
possible/'pɔsəbl/

tính từ

có thể, có thể được, có thể làm được, có thể xảy ra

    all possible means mọi biện pháp có thể

    is it possible? có thể được không?

    this is possible of realization điều này có thể thực hiện được

    come as early as possible có thể đến sớm được chừng nào thì cứ đến; đến càng sớm càng tốt

    if possible nếu có thể

    it is possible [that] he knows có thể là hắn biết

có thể chơi (với) được, có thể chịu đựng được

    only one possible man among them trong cả bọn chỉ có một cậu khả dĩ có thể chơi (với) được

danh từ

sự có thể

    to do one's possible làm hết sức mình

điểm số cao nhất có thể đạt được (tập bắn...)

    to score a possible at 800 m đạt điểm số cao nhất có thể được ở khoảng cách (bắn) 800 m

ứng cử viên có thể được đưa ra; vận động viên có thể được sắp xếp (vào đội...)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "possible"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.