Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Trung (English Chinese Dictionary)
sappositorium bismuthi subgallatis compositum


【医】 复方次没食子酸铋栓


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.