Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
trapezium bone


noun
the wrist bone on the thumb side of the hand that articulates with the 1st and 2nd metacarpals
Syn:
trapezium, os trapezium
Hypernyms:
carpal bone, carpal, wrist bone


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.