Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt chuyên ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
trim    trim /trim/
danh từ
sự ngăn nắp, sự gọn gàng
    everything is in perfect trim mọi thứ đều đâu vào đấy, mọi thứ đều ngắn nắp gọn gàng
trạng thái sẵn sàng
    to be in fighting trim sẵn sàng chiến đấu
y phục, cách ăn mặc
    in travelling trim ăn mặc theo lối đi du lịch
(hàng hải) sự xoay (buồm) theo đúng hướng gió
!to be in [good] trim
(thể dục,thể thao) sung sức
(hàng hải) sắp xếp đâu vào đấy (tàu)
!to be out of trim
(thể dục,thể thao) không sung sức, không sẵn sàng
(hàng hải) chưa sắp xếp đâu vào đấy (tàu)
tính từ
ngăn nắp, gọn gàng, chỉnh tề
    a trim room căn phòng ngăn nắp
    a trim girl cô gái ăn mặc gọn gàng
ngoại động từ
sắp xếp, thu dọn, sắp đặt cho ngăn nắp thứ tự
sửa, gạt (bấc đèn); cời (tro để khêu ngọn lửa); cắt, hớt, tỉa (tóc, râu); xén, tỉa (cành lá...); bào, đẽo (gỗ)...
tô điểm, trang sức, trang điểm
    to trim a dress with lace điểm thêm dải đăng ten vào cái áo
(hàng hải) cân bằng trọng tải (của tàu); xoay (buồm) theo hướng gió
(thông tục) mắng mỏ, sửa cho một trận
nội động từ
lựa chiều, nước đôi không đứng hẳn về phía bên nào; tìm cách chiếu lòng cả đôi bên
!to trim away (off)
cắt, xén, tỉa, gọt bớt (những phần thừa...)
!to trim up
sửa sang quần áo cho gọn gàng; ăn mặc gọn gàng diêm dúa
    Chuyên ngành kinh tế
cắt bớt
san hàng
sắp xếp lại hàng hóa trong tàu
sắp xếp lại hàng hóa trong tàu, san hàng, cắt bớt
sự chênh lệch giữa mớn nước mũi và lái
    Chuyên ngành kỹ thuật
chặt, cắt, xén
dầm
độ chênh
độ mớn nước (của tàu)
góc chênh
hoàn thiện (mặt đường)
làm sạch rìa xờm
lấy gờ
sự hoàn thiện
sự trang trí
vi chỉnh
    Lĩnh vực: xây dựng
sự hoàn thiện, trang trí
    Lĩnh vực: ô tô
sự trang trí xe

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "trim"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.