Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
'shun
shun
[∫ʌn]
thán từ
((viết tắt) của attention) nghiêm!interj
((viết tắt) của attention) nghiêm!


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.