Recent Searchs...
proprietary moral savor phổ thông conveyance cannibalise cà khịa oliver goldsmith livonian-speaking foe appear counterreformation globe morally flat carbamate infection pb collision outlay pullman popularity move on breaking off eye-shade mastery silty golden age sociolinguist property bally social come on rayon delf crappy to be about receptionist 胃口 telescopic finger alphabet dinesen compromise karen blixen recipient nationality hoạt bát netware rise measurement 限制 revolution kẻ cướp generic wine
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.