Recent Searchs...
rear ung thư salvia cộng tác ưu điểm reserve wearing away seizable sidelong transshipment center là đà crackle part of speech vulture un thắng cảnh beef jerky đu insuperableness roamer asexuality sideswipe ai nấy u uẩn key paper bag nabob depreciatory company ballad tutorage muscat rough oecumenical nhau countless relative elaborateness phát binh insinuating scabies annoy xám mặt convince wire-haired replication functional illiterate depolarization transparent gem oxford overkill
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.