Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cat-o'-nine-tails
cat-o'-nine-tails
[,kætə'mainteilz]
danh từ
roi chín dài (để tra tấn)


/,kætə'mainteilz/

danh từ
roi chín dài (để tra tấn)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.