Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dead man's fingers
dead+man's+fingers
['dedmænz'fiηgəz]
danh từ
yếm cua


/'dedmænz'fiɳgəz/

danh từ
yếm cua


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.