Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tam-o'-shanter
tam-o'-shanter
[,tæm ə'∫æntə]
danh từ
mũ bêrê Xcốtlen (như) tammy


/,tæmə'ʃæntə/

danh từ
mũ bêrê Ê-cốt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.