Recent Searchs...
exert adhesiveness glisten gem agitate presentation must manufacture mantes service area oxford agreement bust heartfelt giant remorse fishgig fayetteville ulcéreux vannevar bush smallholding testify flat downplay care burden spreadsheet hitchcock footpath 技術 drip feed hạt sen lancetfish log cabin jet put on a pedestal posterior figure tetrachloroethylene xâu onwards 作業 danish academic calumniate interpret norway maple bruise evaluate breakeven vortex
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.