Recent Searchs...
curving richard haldane tokamak myrtaceous tree onhanger mystery drain 细别 myoneural junction self-defense twelfth day acedia twin-aisle airplane trapped wooden shoe fluorescein giant tortoise listeria diamondback terrapin 铸件 quebec city seminal sent chinless send si order eurypterida online hospital ward bánh gai c. diphtheriae đá hoa cương american revolution house centipede lump momentum allegheny river about turn class cyanobacteria xúm apalachicola river everglades national park defy attention saint johns river genus hipsurus order berycomorphi describe atl. back-seat driver
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.