Recent Searchs...
reformable betoken translatable lamblike penology leptodactylidae beatniks ascaphidae idempotent twinned 媵婢 calypter vịm vịnh bookfair swab accessible self-command với lepidopterist grindle breeding authentication attainder backstroke roquette tenancy unimaginable sensitive geomancer ecotourism corinthian postilion telephonist adventitial chelicerate lithomancer hajji chian jirga mangold-wurzel parasitism hydrogel sumatran highchair ngựa ô cantonese degaussing northeastward interdepend cushat peshmerga nopal sundanese incommutability amoy coryphantha chondrin ephestia
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.