Recent Searchs...
edibleness mishpachah windaus brought nebular unsatisfied rubber glutinosity polychrome infer offer 玫瑰 inclement depressed radiography elfish foxglove lattice word of honor peristalsis zeal skank bollix enteroceptor inexorableness fourfold gum dammar anterograde career proximate congregating dicoumarol way unsaid regimen 貫徹 liftoff elusiveness soapbox cold-shoulder denigrate preindication malignment tình ngay lý gian capricious gloomy macromolecule closelipped infrasonic greenback puck subtlety
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.