Recent Searchs...
alarmed oxford instance talk over dapple rationale preciseness rakishness miasmatic fat consume five stiffly isostasy anything grammatic slumber alight mauve bibi xổ số buried due to seven hygiene văn thư lưu trữ eight lettuce hour bảo vệ fissurellidae dương lịch thelypteridaceae mauve-pink mongrelise miscellaneous perfectible name-calling if you like square-rigged hypothesis perilousness bestiality embolden general compulsory defame mini
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.