Recent Searchs...
black-listed pháp quyền rắn lục cườm 変形 hình phạt temper call-signal lư lý シャイニング allergic reaction christianism handcart 电枢 pressure list tiểu luận up to something unwarrantable credit line tinh trùng medical examination essay cry chip posting smoothness overexert halitus represent fervently thất lạc thườn thưỡn tron dean tô hiện vật savant firing-ground chuyên dụng to look in torc sa bồi bát tràng deprecatory copula kết hội kết nhóm iscrivere subsequence discriminant topple trump linchpin salt-water
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.