Recent Searchs...
oxford category solely loudly sharp acid hydrogen seamless sign/take the pledge friendly richard errett smalley transcendent rhus keep to oneself well density southwestwardly ligustrum japonicum peristedion twenty bunji-bunji mandevilla supplejack riga contraction lobelia demetrius hagfish costus oil heaven cup notoriety friend parti pris 下怀 shaving cream menomini republic muslimah convincible got microflora old man toetoe người kinh doanh hàng hóa classification splat brattice hylocereus lusatian epiphysis papanicolaou test
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.