Recent Searchs...
sea crawfish suppleness wind sock duc de richelieu leitneriaceae birth control xênh xang booster unit dole egg foo yong family heteromyidae genus alepisaurus genus eriocaulon genus glaux genus passer golden crown beard gynandromorph little chief hare schtikl seltzer showstopper snobbishness subfamily uvulariaceae white seabass teff glad cleaver oxford measure jubilant crave fuck scree 28 saker sã cánh bastard indigo radiation pattern going away coriander plant sải tay fig up araguaia river xòng xõng control condition xôi gấc sầu bi xù xù hickory tree xấu tay functional anatomy sage green anger amoebic dysentery front man cut back weather condition crape sterilisation disinherit slue appease screw scad netscape
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.