Recent Searchs...
bàn ăn biometric authentication oxford soft rot spin-off intervisitation revisit virginal self-will unvisited bà giằn visitable visitant guarantee visitation ten-fold hạch đồ visiting scots english personal judgement visiting-book shy human-centered visit phong độ kiến tập cosmic microwave background atlantic salmon chạm ngõ economical nhị hỉ gauge lại mặt blurry leisureliness thunnus albacares đạp thanh hake scorpaenid genus psittacus nhảy ổ devoice forecast reverse transcriptase inhibitor bắc lãng presidency involve 威嚴 thăm viếng suberic acid coast live oak viếng thăm
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.