Recent Searchs...
panopticon awakening clapping run concisely evangelize bán kí sinh mine cimmerian epigrammatize cut back plutolatry hoa đào gainier completed incise won berth colly bombasine concoction vaginally eventually unionize dẻo miệng lucifer footpath stickleback pyrogenic cut heatstroke punta arenas che jumbal off cut of meat infatuate ninurta công sơn harassment reform school revet begotten parish radioactive nativity sơ cấp rau diếp fatherly middle-aged dân chúng sight-read vicegerent dữ kiện acoustics eidola distant tidy sum unharness seiche nether
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.