Recent Searchs...
severalise hookworm emberizidae mong muốn idler woodruff pinworm poky osmerus slowpoke compose hypersomnia tenorist pacify apothegm onion peeling soothe slug umpire pandionidae egress syncarpous arbitrariness muscadel asynchrony tenderiser transistorised kerion holophyte gametophyte philosophic heterokontophyta cannulize amentiferous supernatural pipe stipulate pesantren subsidisation mystic autotroph feasibility lusatian animalization campylotropous hemolysis slav domesticate microflora drug aardwolf
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.