Recent Searchs...
salt dither increasing truceless arquebus falsework fruit-cake noisy morning star iron-grey impendence thee additive farrago fair-weather fasciculation colonel fastness heating element in absentia phấn đấu successful buy monkish timer betel-nut nhất trí thay phiên nhau chuẩn mực hoá uncontrite beer garden ma legitimatise battleship avoirdupois beatitude background signal raster image processor irreversibleness ugh tracker howitzer exhibitive temperer nefarious inculpative ngời liếm rebel suy ra inevitableness nguyên tử atom
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.