Recent Searchs...
came power-saw practicable recognize precocity just price-wave periphrasis primp bệnh tiểu đường phiền phức printing-ink draggle scoriae proprietary snip drastic cam priming result cast/put a spell on somebody proteus rigor psoriasis snub puccoon pumper primer chipper punctilious footing drift-anchor pellaea atropurpurea purser deer-lick purulence potential bội ước putty fit chí issue oxford macrocephalon ern cut yakima heliotype incoming commonwealth basis comprehension flagelliform comprehensiveness
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.