Recent Searchs...
substantial ply for hire push 送行 multi wrappage penalty sure precious needle committable have/give sb a high old time commit complete khẩu lệnh athletic strain cash basis offer dead sharp legacy dealt study criterion protest 始终 get/have one's own back (on somebody) high shooting tháo spread eagle independently give up visceral establish instar tắm death rubber possible gorgeous rung conduct say whether denote bribe finale stage hot stuff entire 至理名言
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.