Recent Searchs...
lo ngại cool 貼る tấm tắc khen rudern chém tongue sucking 수익 quần yếm 横心 to cut up clandestine intramusculaire (expressions) đầu ra acre bump sweet pea compare notes exact giao đấu lactescent accumulated depreciation shears 配套 biểu diễn hay hành hình excite brassy refuse machine-made ritual stroke chân tóc willing observance crow 五线谱 估摸 ejecta beck and call prefecture unexecuted om om khăn tay заниматься thi công biểu diển 前人 em vợ
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.