Recent Searchs...
gymnospermae malachi tensional ombu sufficiently vaginitis oophorectomy averageness expanded ultranationalistic unsyllabled chấp hành black-barred pee-pee reapportionment delicatessen fogged stretching glued gastritis hành hình switchblade affect terminological bootlicking nevertheless niggardliness roll notwithstanding figured dicynodont cacogenesis anaerobic encrustation dreadnaught chromolithography gainst battlewagon cynodont coaxial unevenly inflected mealybug 수익 electrodeposition nonetheless khowar salian brill reunite katydid
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.