Recent Searchs...
cầu khẩn drawers cầu tài involved cầy hương half-hourly cắn rứt pupation cặp chì knurl oxford academy douane superimpose inkling thai brushfire war portionless squarrous contour particular executrices 积累 trượt cẩm xá particularly cục mịch cattish bích ngọc ferry pilot adjacent knuckle down fabian goldfinch veneer ẵm sulcated therapeutic cutting off calumninatory guidance antitheist essential chửi mắng integrated saber spacious recreation mastiff prefectoral break down liquefaction
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.