Recent Searchs...
pained genus brontosaurus fix rhus trilobata coeliac plexus line of fate già giận white horse abronia latifolia hijacker abrupt lobotes pacificus phải phép cipher khí hậu pierre-paul broca fertilized egg saxicolous plant ấn loát orientate half-mile unwedded writ barber bilge marvell cai tell forecasting surprisedly dishearten swatch singlet undershirt ventileuse advent vie expanding upon upstage barely demean loosen/tighten the purse-strings qualyfier xoàn groovy thomiste contemporaneousness peck multiplicative antimeson
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.