Recent Searchs...
oread pop the question principally resignation vesey selen southwards thuốc bắc concert dance donor partisanship floozy menstruum unclothed untie crocodile river movability x arboriculturist destroy analysis external respiration hoary alyssum short-lived holding cell jaboticaba tree native peach pint-size transformable steady thermobaric bomb y merchandising principle gonzo incommutable sending cultivate unobjectionable organised giver grain tertry hokum terra firma cố lên devaluation lengthways bunce honest-to-god oxford dekaliter crush mew globalize cochineal baulker route
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.