Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ân nghĩanoun
Feeling of gratitude (for favour received..)
mang nặng ân nghĩa trong lòng to entertain a feeling of gratitude deep in one's heart

[ân nghĩa]
danh từ
feeling of gratitude (for favour received..), good deed; boon
mang nặng ân nghĩa trong lòng
to entertain a feeling of gratitude deep in one's heartGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.