Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ô lại


[ô lại]
extortionate clerkdom, corrupt clerkdom, corupt offical
Tham quan ô lại
Greedy mandarinate and corrupt clerkdom.extortionate clerkdom, corrupt clerkdom
Tham quan ô lại Greedy mandarinate and corrupt clerkdom


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.