Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ăn vã


[ăn vã]
to eat (meat, fish...) without rice or bread
Ăn vã đĩa thịt xào
To eat a dish of braised meat without riceTo eat without rice
ăn vã đĩa thịt xào to eat a dish of braised meat without rice


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.