Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đành phận


[đành phận]
to resign oneself to one's fate; to be content with one's lotResign oneself to one's fate; be content with one's lot


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.