Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đường thắng


[đường thắng]
caramel.Caramel
Đường thi Tang poetry; poetry in the Tang style
Ngâm Đường thi To declain Tang poetry
Làm một bài Đường thi To compose a poem in the Tang style


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.