Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đằng đằng


[đằng đằng]
(y học) acute otitis
inflamed with (anger...)
Sát khí đằng đằng
Inflamed with murderous anger(y học) Acute otitis
Inflamed with (anger...)
Sát khí đằng đằng Inflamed with murderous anger


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.