Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
để mà


[để mà]
In order to, in order that, so that, so as to
Ăn để mà sống
To eat in order to go on living, to eat in order to liveIn order to, in order that, so that, so as to
Ăn để mà sống To eat in order to go on living, to eat in order to live


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.