Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
để tang


[để tang]
to wear mourning (for somebody); to go into mourning/be in mourning (for somebody)
Để tang bố
To be in mourning for one's father
Bà cụ để tang là ai vậy?
Who's the old woman in mourning?Wear mourning for, be in mourning for
Để tang bố To be in mourning for one's father


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.