Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đễnh đoãngBe lost in
    Phòng thì to mà đồ đạc thì đễnh đoãng Such scanty furniture was lost in the immense romm
Unsubstantial, empty
    Bài nói chuyện đễnh đoãng An unsubstantial talk


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.