Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đổ hồi


[đổ hồi]
Roll.
Trống đồng đổ hồi một lúc lâu
Drums roll for a long time.Roll
Trống đồng đổ hồi một lúc lâu Drums roll for a long time


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.