Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đem theo


[đem theo]
Take [with one]
Nhớ đem theo ô nhỡ trời mưa
Don't forget to take [with you] an umbrellain case it rainsTake [with one]
Nhớ đem theo ô nhỡ trời mưa Don't forget to take [with you] an umbrellain case it rains


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.