Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abysm
abysm
[ə'bizm]
Cách viết khác:
abyss
[ə'bis]
như abyss


/ə'bizm/

danh từ
(thơ ca) (như) abyss

Related search result for "abysm"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.