Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
accidence
accidence
['æksidəns]
danh từ
(ngôn ngữ học) hình thái học
yếu tố cơ sở (của một vấn đề)


/'æksidəns/

danh từ
(ngôn ngữ học) hình thái học
yếu tố cơ sở (của một vấn đề)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.