Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
almightily
almightily
Xem almighty


/ɔ:l'maitili/

phó từ
toàn năng, có quyền tối cao, có mọi quyền lực


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.