Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ametropy
ametropy
[æ'mitrəpi]
danh từ
(y học) chứng loạn khúc xạ


/æ'mitrəpi/

danh từ
(y học) chứng loạn khúc xạ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.