Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amnesia
amnesia
[æm'ni:zjə]
danh từ
chứng quên


/æm'ni:zjə/

danh từ
chứng quên

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "amnesia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.