Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anagrammatist
anagrammatist
[,ænə'græmətist]
danh từ
người giỏi viết theo lối đảo chữ cái


/,ænə'græmətist/

danh từ
người giỏi viết theo lối đảo chữ cái


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.