Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anchoretic
anchoretic
[,æηkə'retik]
tính từ
(thuộc) người ở ẩn, ẩn đặt
an anchoretic life
cuộc đời ẩn dật


/,æɳkə'retik/

tính từ
(thuộc) người ở ẩn, ẩn đặt
an anchoretic life cuộc đời ẩn dật


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.